RYS HISTORYCZNY

-----------------------------------

 WYDARZENIA

-----------------------------------

 OGŁOSZENIA

-----------------------------------

 KONTAKT

-----------------------------------

 ARCHIWUM

-----------------------------------

 

W Y D A R Z E N I A

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starszy  chorąży  Henryk  WOJCIECHOWSKI

St. chor. Henryk WOJCIECHOWSKI urodził się 6 stycznia 1936 roku w miejscowości Brudnia w powiecie Inowrocław. 28 września 1953 roku został powołany przez WKU Poznań 2 i skierowany jako podchorąży do Oficerskiej Szkoły Łączności Przewodowej w Sieradzu. W związku z przeprowadzoną w 1955 roku redukcją w szkolnictwie wojskowym wyraził gotowość do pozostania w zawodowej służbie wojskowej. Po przejściu do służby zawodowej służył kolejno na następujących stanowiskach: Lata 1955 – 1967 magazynier materiałów pędnych i smarów w 56 batalionie Radiolinii i 15 pułku radioliniowo-  kablowym w Sieradzu. W latach 1967 – 1968 pełnił obowiązki  podoficera materiałów pędnych i smarów w 15 PRLK,  po utworzeniu w 1968 roku 15 Brygady Radioliniowo Kablowej do roku 1976 pełnił dalej obowiązki podoficera mps. W 1976 został wyznaczony na stanowisko pomocnik szefa mps w 15 Sieradzkiej Brygadzie Radioliniowo Kablowej. Z tego stanowiska w dniu 3 grudnia 1991 roku po 38 latach służby  odszedł do cywila. W trakcie pełnienia służby za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych i właściwą gospodarkę materiałami pędnymi został odznaczony: „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Medalem Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego”. Po zakończeniu służby wstąpił do „Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych” wcześniej /Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego/ .Przez wiele lat pełnił w Związku funkcję Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego później Zarządu Rejonowego ZŻWP. Za aktywną pracę w Związku wyróżniony „Odznaką Honorową za Zasługi dla ZBŻZ i ORWP” oraz . „Medalami XXV-lecia i XXX-lecia ZŻWP”. 25 maja 2006 roku został przyjęty do „Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności”/ ŚZPŻŁ/ w Sieradzu do którego należał do momentu odejścia „Na Wieczną Służbę”. Od 2006 roku należał również do „Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia”/SP15SBWD/.

Zmarł 2 stycznia 2018 roku. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu w dniu 11 stycznia 2018 roku. W ostatniej drodze towarzyszyli mu oprócz rodziny, asysta wojskowa 15 SBWD,  koledzy ze ZŻWP wraz z Pocztem Sztandarowym Związku, ŚZPŻŁ, SP15 SBWD, towarzysze służby wojskowej, znajomi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SIERADZKIEGO ODDZIAŁU ŚZPŻŁ

23 listopada odbyło się kolejne ostatnie w tym roku zebranie Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zebranie otworzył i poprowadził Prezes płk Marek LEWANDOWSKI. W programie zebrania znalazły się między innymi: wystąpienie zaproszonego na zebranie mjr Wiesława BEDNARSKIEGO, który w swym wystąpieniu zapoznał zebranych z „Kierunkami zmian w systemie dowodzenia i kierowania wojskami w przypadku konfliktu zbrojnego” oraz aktualnym rozwojem systemów łączności w oparciu o sprzęt będący obecnie i w przyszłości na wyposażeniu 15 SBWD. Odpowiedział również na pytanie kol. Tadeusza GAJDZIŃSKIEGO o aktualny sposób naboru na stanowiska szeregowych i podoficerów na potrzeby 15 SBWD. Prowadzący zebranie Marek Lewandowski uzupełnił wystąpienie mjr BEDNARSKIEGO przedstawiając różnice w projekcie Prezydenta RP i BBN a projektem Ministerstwa Obrony Narodowej w kwestii systemów dowodzenia i kierowania wojskami. Zebrani zostali również poinformowani, że 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia stara się o ponowne przejęcie tradycji 31 Pułk Strzelców Kaniowskich. Na zakończenie zebrania Prezes złożył zebranym życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ŚZPŻŁ

W dniu 20 września odbyło się kolejne zebranie Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Oddziału płk Marek LEWANDOWSKI przedstawiając jednocześnie porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie przez uczestników. W pierwszym punkcie wiceprezes ppłk Marian FRAJTAK przedstawił drogę służbową zmarłego w lipcu tego roku mjr Stanisława JAPAŁA. Mjr JAPAŁ urodził się w 1926 roku w Bralinie .W kwietniu 1946 roku powołany do służby wojskowej do Białej Podlaskiej gdzie stacjonował 47 pułk 14 Dywizji Piechoty, skierowany został po przeszkoleniu do kompanii łączności. W roku 1949 skierowany został do Oficerskiej Szkoły Łączności w Sieradzu. Po ukończeniu szkoły w 1952 roku w stopniu podporucznika skierowany został do 5 okręgowego batalionu łączności w Krakowie. Likwidacja Krakowskiego Okręgu Wojskowego spowodowała przeniesienie go do kompanii łączności 6 pułku piechoty 2 Warszawskiej Dywizji stacjonującej w Częstochowie. W roku 1960 skierowany na Kurs Oficerów w Zegrzu a następnie do 15 pułku radioliniowo kablowego później 15 Sieradzkiej Brygady Radioliniowo Kablowej w Sieradzu na stanowisko komendanta poligonu szkolnego. Po przesłużeniu 36 lat w roku 1983 został przeniesiony na emeryturę. Zmarł 21 lipca 2017 roku, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu. Minutą ciszy zebrani uczcili jego pamięć. W drugiej części zebrania Prezes płk Marek LEWANDOWSKI przedstawił ewolucję systemów łączności na przestrzeni lat poczynając od łączności radiowej, radioliniowej, przewodowej kończąc na współczesnej łączności cyfrowej, współczesnych systemach dowodzenia w poszczególnych rodzajach wojsk jak i na szczeblu centralnym. Następne zebranie ŚZPŻŁ odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku jak zwykle w Klubie 15 SBWD.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ODDZIAŁU ŚZPŻŁ W SIERADZU

W dniu 18 maja w Klubie 15 SBWD odbyło się drugie w tym roku zebranie sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zebranie otworzył i poprowadził Prezes ŚZPŻŁ w Sieradzu płk Marek LEWANDOWSKI. W pierwszej części zebrania omówił on organizowaną przez Zarząd Główny zbiórkę finansów na sztandar Związku. Początkowo proponowana była kwota 50 zł od członka związku ale została ona zmieniona na dobrowolną składkę w zależności od możliwości finansowych członków. W roku bieżącym wg informacji ZG wydany zostanie tylko jeden „Komunikat”. Na rok 2018 planowane jest wznowienie nakładu książki  „STOWARZYSZENI W ŚWIATOWYM ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI” wydanej w 2015 roku pod redakcją płk Jana KOWALSKIEGO członka naszego oddziału. Wszyscy, którzy chcą aby ich nazwisko ujęte zostało w następnym wydaniu proszeni są o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie sieradzkiego oddziału i przekazanie go autorowi wydania. W roku 2018 planowane jest także wydanie opracowania „Historia WŁ”. W dniu 20 maja o godz. 19.30 w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbędzie się prelekcja nt. „JURKA” żołnierza poległego w 1939 roku w walkach na linii rzeki Warty. Dyrektor Muzeum Jerzy Kowalski zaprasza wszystkich członków związku. Na zakończenie części oficjalnej historię swojej służby wojskowej przedstawił nasz kolega mjr Jan BRZĘCZEK. Po zakończeniu oficjalnego zebrania członkowie związku mieli okazję porozmawiać przy kiełbasce z grila.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII  KONFERENCJA  ŁĄCZNOŚCI  W  SIERADZU

W dniach 26-28 kwietnia odbyła się w Sieradzu  kolejna VIII Konferencja Łączności. W pierwszym dniu spotkali się na terenie 15SBWD oficerowie łączności i informatyki, którzy mieli okazję zapoznać się z dorobkiem Brygady i zwiedzić Salę Tradycji. W następnych dniach VIII Konferencja Łączności organizowana przez 15 SBWD, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności i Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD odbywała się w Teatrze Miejskim. Na Konferencję przybyło wielu przedstawicieli instytucji, jednostek wojskowych oraz firm zajmujących się produkcją sprzętu teleinformatycznego oraz systemów wykorzystywanych między innymi w wojsku. Otwarcia Konferencji dokonał Dowódca 15 SBWD płk Robert KRUPA. W ciągu dwuch dni na Konferencji prezentowane były różne rozwiązania techniczne i systemowe w dziedzinie telekomunikacji. Do najbardziej interesujących wystąpień jakie miały miejsce zaliczyć należy wystąpienie dotyczące wojny w cyberprzestrzeni, wojny która toczy się już od lat, a polegającej na dezinformacji przeciwnika i narzucaniu korzystnej dla siebie narracji. Obradom na Sali teatru towarzyszyła na zewnątrz wystawa sprzętu łączności i ogólno wojskowego. Konferencja jak w latach poprzednich zgromadziła wielu przedstawicieli instytutów i zakładów produkujących sprzęt łączności oraz mieszkańców, młodzież szkolną i przedszkolaków Sieradza. Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentowali kol. Jan Kowalski, Krzysztof Bogus, Ludwik Moczydłowski.

Tekst: Zbigniew Tumielewicz, zdjęcia: Anna Bartosik.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ODDZIAŁU ŚZPŻŁ W SIERADZU

W dniu 16 lutego odbyło się pierwsze w tym roku zebranie sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zebranie poprowadził wiceprezes Zarządu Oddziału ppłk Marian FRAJTAK. Prezes Oddziału płk Marek LEWANDOWSKI zapoznał zebranych z przedsięwzięciami realizowanymi przez Oddział w roku 2016. Skarbnik Oddziału przedstawił sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. W kasie związku na rok bieżący pozostało 1113 zł. W głosowaniu zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za działalność w roku ubiegłym. Prezes Zarządu przedstawił Plan Pracy Związku w roku bieżącym, głównymi zamierzeniami są: organizacja czterech zebrań na których w maju prezentował będzie swój przebieg służby mjr Jan BRZĘCZEK. W miesiącu kwietniu Klub 15 SBWD organizuje wycieczkę do Lublińca i Tarnowskich Gór w której mogą uczestniczyć członkowie związku. W miesiącu maju organizowana będzie VIII Konferencja  Łączności w Sieradzu. W związku ze śmiercią sekretarza Zarządu mjr Stanisława RUTKOWSKIEGO  przeprowadzone zostały wybory uzupełniające, nowym sekretarzem Zarządu Oddziału ŚZPŻŁ został wybrany mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. W kolejnej części zebrania odczytany został list Zarządu Głównego z propozycją wsparcia przez  członków Związku kwotą 50 złotych zamierzeń Zarządu Głównego związanych z XXV-leciem Związku a głównie na ufundowanie Sztandaru dla Zarządu Głównego. W trakcie dyskusji poruszano między innymi sprawę wspólnej organizacji akcji „ZNICZ” organizowanej przez poszczególne Związki w dniu 1 listopada- zapalania zniczy na grobach kolegów którzy odeszli  „NA WIECZNĄ WARTĘ”

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE  SIERADZKIEGO  ODDZIAŁU  ŚZPŻŁ

Kolejne, ostatnie w tym roku zebranie Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności odbyło się w dniu 24 listopada. Zasadniczymi punktami zebrania było omówienie propozycji do Planu Pracy na rok przyszły, zapoznanie z aktualną sytuacją jaka panuje w Związku, oraz wręczenie obecnym na zebraniu kolejnego numeru „Komunikatu Nr. 33” wydanego przez ZG ŚZPŻŁ. Wymienione punkty przedstawił  Prezes Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu płk Marek LEWANDOWSKI. W drugiej części zebrania zgromadzeni mieli okazję wysłuchania i obejrzenia zdjęć i filmu ze wspomnień z misji w Afganistanie, które przedstawił zebranym żołnierz zawodowy 15 SBWD uczestnik wielu misji starszy kapral Łukasz PIOTROWSKI.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ODDZIAŁU ŚPŻŁ W SIERADZU

Kolejne zebranie sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności odbyło się w Klubie 15 SBWD w dniu 22 września. Głównymi punktami zebrania było omówienie spraw związanych z obchodami Święta 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz 81 rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz, które odbędzie się na placu apelowym Brygady w dniu 7 października o godz. 12.30. Na spotkanie w Brygadzie wszyscy członkowie Związku otrzymają imienne zaproszenia. Udział w uroczystościach należy potwierdzić pod numerem telefonu 261 611 533/245 do dnia 30 września. Następnym punktem zebrania był referat Prezesa Oddziału płk Marka LEWANDOWSKIEGO na temat: „Geneza powstania państwa islamskiego” w trakcie którego przedstawione zostały przyczyny powstania, organizacja, struktury wojskowe, tereny działania państwa islamskiego.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ŚZPŻŁ

19 maja odbyło się kolejne w tym roku zebranie sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zasadniczymi tematami zebrania było: - omówienie problemów związanych z organizacją VII Konferencji Łączności, która odbyła się w dniach 27-28 kwietnia br. – informacja o przebiegu akcji „NOC W MUZEUM” w której udział brali kol. Zbigniew Tumielewicz i Ludwik Moczydłowski. W końcowej części zebrania swoje przemyślenia w ramach akcji „Nasza Służba” prezentował prezes Sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ płk Marek LEWANDOWSKI.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOC W MUZEUM

W dniu 14 maja w ramach akcji „Noc w Muzeum” prezentowany był także dział muzeum dotyczący historii wojsk łączności zorganizowany w Sieradzkim Muzeum Okręgowym dzięki dyrektorowi Muzeum panu Jerzemu KOWALSKIEMU i Prezesowi Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności śp. panu pułkownikowi Władysławowi Hamerowi. W chwili obecnej sala wystawowa nosi jego imię. W godzinach otwarcia (17.00-01.00) sprzęt łączności zgromadzony na sali zwiedzali między innymi: młodzież szkolna, rodziny z dziećmi, dziadkowie z wnukami a także żołnierze z grupy rekonstrukcyjnej 31 pułku Strzelców Kaniowskich. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się znajdujący się na sali dalekopis arkuszowy i jeden z pierwszych komputerów „ATARI”. Dyżur na Sali wystawowej w godzinach zwiedzania pełnili i udzielali zwiedzającym wyczerpujących informacji kol. Ludwik MOCZYDŁOWSKI i Zbigniew TUMIELEWICZ.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII KONFERENCJA ŁĄCZNOŚCI

W dniach 27 - 28 kwietnia pod patronatem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odbyła się VII Konferencja Łączności. Organizatorami Konferencji byli 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD. Konferencja odbywała się w Sieradzkim Centrum Kultury, uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowych oraz firm produkujących sprzęt łączności i informatyki dla Wojska Polskiego. Prezentacjom multimedialnym i referatom towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, a w szczególności młodzieży. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu zorganizowany przez Jednostkę Wojskową Komandosów z Lublińca oraz Oddział ŚZPŻŁ z Zegrza.

Zdjęcia: Anna BARTOSIK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU ŚZPŻŁ W SIERADZU

18 lutego odbyło się pierwsze Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu. Zasadniczym celem zebrania było podsumowanie działalności Związku w roku ubiegłym i „Plan Zamierzeń” na rok bieżący. Zebranie poprowadził Wiceprezes Zarządu ppłk Marian FRAJTAK. Sprawozdanie z działalności sieradzkiego oddziału za rok ubiegły przedstawił Prezes Oddziału płk Marek LEWANDOWSKI. Głównymi zamierzeniami oddziału w roku ubiegłym było: Organizacja w dniach 22-23 kwietnia VI Ogólnopolskiej Konferencji Łączności w Sieradzu. Konferencja podobnie jak w latach ubiegłych odbyła się w Sieradzkim Centrum Kultury i poświęcona była tematyce związanej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i ewolucją wojskowych systemów teleinformatycznych. Konferencja zorganizowana została przez 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD Oraz Sieradzkie Centrum Kultury. Honorowy patronat przyjął Szef Sztabu Generalnego WP. W konferencji udział wzięli między innymi: przedstawiciele komórek organizacyjnych MON, Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Akademii Obrony Narodowej, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, jednostek i uczelni wojskowych, uczelni cywilnych oraz firm produkujących sprzęt na potrzeby Sił Zbrojnych, specjaliści w dziedzinie łączności, informatyki oraz przedstawiciele firm oferujących sprzęt, oprogramowanie, usługi w dziedzinie szeroko rozumianej teleinformatyki. Przebieg konferencji obrazuje wydana podobnie jak w latach poprzednich książka „Ewolucje wojskowych systemów teleinformatycznych”. Innym ważnym wydarzeniem w życiu Związku była odbyty w dniach 25-26 września VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Zegrzu. W Zjeździe uczestniczyli z naszego Oddziału kol. Marek LEWANDOWSKI, Jan KOWALSKI, Roman KUSZAK, Marian FRAJTAK, Tadeusz GAJDZIŃSKI, Tadeusz MIEDZIAK, Zbigniew TUMIELEWICZ. Przebieg Zjazdu przedstawiony został w Komunikacie nr.32 z grudnia 2015 roku. W czasie Zjazdu prezentowane było i wręczone uczestnikom Zjazdu opracowane przez płk Jana KOWALSKIEGO wydanie książki pod tytułem „Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności”. Innymi przedsięwzięciami realizowanymi przez Oddział ŚZPŻŁ w Sieradzu były: wspomnienia członków związku z przebiegu ich służby wojskowej, wspomnienia prezentowali między innymi Marian FRAJTAK, Marian ŚPIEWAK, Zbigniew TUMIELEWICZ, udział w uroczystościach państwowych, w Święcie Brygady organizowanym z okazji „75 Lecia Garnizonu Sieradz”, aktywną współpracą z Muzeum Okręgowym w Sieradzu gdzie znajduje się sala poświęcona sieradzkim łącznościowcom. Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły przedstawił Skarbnik Zarządu ppłk Tadeusz GAJDZIŃSKI. W planie na rok bieżący ujęte zostały między innymi następujące przedsięwzięcia: „VII Ogólnopolska Konferencja Łączności” w dniach 27-28 kwietnia, wydawanie jak w latach ubiegłych „Komunikatów ŚZPŻŁ”, dalsza współpraca z sieradzkim Muzeum Okręgowym, prezentowanie wspomnień ze służby członków związku, obchody świąt państwowych, święta 15 SBWD, Święta Wojsk Informatyki. Na tym zebranie zakończono.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd Główny